วงดนตรี

วงดนตรีงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ รับแสดงดนตรี
ยินให้คำปรึกษา ติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 นุช/ คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576

1.ทฤษฏีดนตรี พื้นฐาน 2 ประวัติของเครื่องดนตรีสากล 3.ประวัติของเครื่องดนตรีไทย 4.ประเภทของวงดนตรีสากล 5.ประเภทของวงดนตรีไทย

 

ประวัติเครื่องดนตรีสากล

ดนตรีก่อเกิด เพราะการได้ยินเสียงจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของมนุษย์ มีการรับรู้ เลียนแบบ ศึกษาจังหวะ

ระดับเสียงความดัง-เบา ความกลมกลืนและแตกต่างของเสียงแต่ละประเภท จากใกล้ตัวที่สุดคือชีพจรการเต้นของหัวใจ

การเคลื่อนไหวร่างกายไปถึงเสียงจากธรรมชาติและ สัตว์นานาแตกต่างของเสียงแต่ละประเภทจากใกล้ตัวที่สุดคือชีพจรการ

เต้นของหัวใจ การเคลื่อนไหวร่างกายไปถึงเสียงจากธรรมชาติและสัตว์นานาดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตกมีพื้นฐานจากความมุ่งหวัง

ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าจากหลักปรัชญากรีกโบราณในราวช่วงปี 800 ก่อนคริสตกาลที่เน้นความสำคัญของการสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วย

การเล่นกีฬา และงดงามของจิตใจด้วยศิลปะบทกวี ดนตรี การละครและ ระบำรำฟ้อน เพื่อสร้างสรรค์ให้มนุษย์สมบูรณ์ ปี 585-479

ก่อนคริสตกาล ชาวกรีกชื่อ ปิธากอรัส คิดค้นทฤษฎีการเกิดเสียงขึ้นจากการคำนวณรอบการสั่นสะเทือน ของสายเสียง

ได้ข้อสรุปว่า "ถ้าสายสั้นกว่าจะได้เสียงที่ สูงกว่า ถ้าสายยาวกว่าจะได้เสียงที่ ต่ำกว่า " วิชาความรู้ และ แนวคิดนี้กระจายแพร่หลาย

ชื่อเสียงของ ปิธากอรัสเลื่องลือทั่วยุโรป

 

ดนตรีสากลได้มีมีการจำแนกเครื่องดนตรี เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

1 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

String  Instruments

ไวโอลิน

วิโอลา

เชลโล

 ดับเบิลเบส

กีตาร์

ลูท

ไลร์

ฮาร์พ

แมนโดลิน

แบนโจ

เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือน เกิดเสียง

ได้ทั้งการดีดและการสีโดยใช้คันชักสายของ

เครื่องดนตรีประเภทนี้ มีทั้งสายที่ทำมาจากเส้น

ลวดเส้นเอ็นหรือเส้นไหมนำมาขึงให้ตึงความดัง

ของเสียงขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่างเครื่องดนตรีและ

วัสดุที่นำมาใช้ทำเป็นลำตัวเครื่องดนตรี

.. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายมีหลายชนิด

ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส

กีตาร์ ลูท ไลร์ฮาร์พ แมนโดลิน แบนโจ

ไวโอลิน violin
วิโอลา viola
เชลโล cello
ดับเบิลเบส (double bass)
กีตาร์ (Guitar)
ลูท (Lute)  ไลร์(Lyre)
ฮาร์ป (harp) หรือ พิณ
แมนโดลิน (Mandolin)
แบนโจ (Banjo)

ฟลุ้ต

พิคโคโล


รีคอร์ดเดอร์

ไฟฟ์

บาสซูน

โอโบ

อิงลิซฮอร์น

คลาลิเน็ต

แซ็กโซโฟน

2 เครื่องลมไม้

Woodwind Instruments

 ฟลุต (Flute)
พิคโคโล (Piccolo)
รีคอร์เดอร์ (Recorder)
 ไฟฟ์ (fife)
 บาสซูน (Bassoon)
โอโบ (Oboe)
อิงลิชฮอร์น (English Horn)
คลาริเน็ต(Clarinet )

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้แบ่งอย่างกว้างๆ ได้ 2

ประเภทคือ ขลุ่ยและปี่ ถ้าเป็นประเภทขลุ่ยจะไม่มีลิ้น

เป่าลมผ่านท่อในลักษณะของการผิว  เช่น ฟลุ้ต

 พิคโคโล ถัาเป็นประเภทปี่ จะต้องเป่าลมผ่านลิ้น

ซึ่งมีทั้งลิ้นคู่ เช่น บาสซูน โอโบ และ ลิ้นเดี่ยว  เช่น

คลาลิเน็ต  แซ็กโซโฟน เป็นต้น

3 เครื่องลมทองเหลือง

Brass  Instruments

ทรัมเป็ต

ฟลูเกิลฮอร์น

ทรอมโบน

ยูโฟเนียม

ทูบา

เครื่องดนตรีประเภทนี้ทำด้วยโลหะผสมหรือโลหะทองเหลือง

เกิดเสียงโดยการเป่าลมผ่านท่อโลหะ

 ความสั้นยาวของท่อโลหะทำให้ระดับเสียงเปลี่ยนไป  

การเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อโลหะจะใช้ลูกสูบเป็นตัวบังคับ  

โดยทั่วไปมีเครื่องละ 3 ลูกสูบเช่น คอร์เน็ต ทรัมเป็ต ฟลูเกิลฮอร์น

 เป็นต้น เครื่องดนตรีประเภทนี้มี 4 ลูกสูบก็ได้ เครื่องที่มี 4

ลูกสูบสามารถทำเสียงได้มาก

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับเสียงที่ต่ำกว่าปกติ เช่น ทูบา  ยูโฟเนียม  

เป็นต้น เครื่องดนตรีบางชนิดจะใช้การชักท่อลม เข้าออก

เพื่อเปลี่ยนความสั้นยาวของท่อความต้องการ เช่น ทรอมโบน  

ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีประเภทนี้

มีปากลำโพงสำหรับใช้ขยายเสียงให้มีความดังเจิดจ้า  

เรามักเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้รวมๆกันว่าแตร

ขนาดของปากลำโพงขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรีนั้นๆ

ปากเป่าเครื่องดนตรีประเภทนี้ทำด้วยกรวยโลหะเรียกว่า

กำพวด ( Monthpiece) ต่อเข้ากับท่อลมของเครื่องดนตรีนั้นๆ

ทรัมเป็ต (Trumpet)
ฟลูเกลฮอร์น (Flugelhorn)
ทรอมโบน (Trombone)
ยูโฟเนียม (euphonium )
ทูบา (tuba)
คอร์เน็ท (Cornet) บิวเกิล (Bugle)
เมลโลโฟน(Mellophone)
บาริโทน (Baritone)

คอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

 

บิวเกิล

 

 

 

 

 

 

 

เมลโลโฟน

 

 

 

 

 

 

 

บาริโทน

 

 

 

 

 

 

 

ซูซ่าโฟน

 

 

 

 

 

 

 

กลองทิมปานี

มาริมบา

กลองใหญ่

คองกา

แทมโบริน

มาราคา

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบ

Percussion Instruments

...เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบ ได้แก่

เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตี  การสั่น  การขูด

การเขย่า  การเคาะ เครื่องตีกระทบประกอบขึ้นด้วย

วัสดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบแบ่งตามคุณลักษณะของ

เสียงที่เกิดได้เป็น 2 ชนิด คือ

                 1 มีระดับเสียงแน่นอน  ( Definite Pitch)   ได้แก่

กลองทิมปานี ไวบราโฟน มาริมบา


                  2 มีระดับเสียงไม่แน่นอน( Indefinite Pitch)ได้แก่

กลองชนิดต่างๆ แทมโบริน มาราคา ฉา

 

มาริมบา (Marimba)
กลองใหญ่ (Bass Drum)
คองกา ( conga)
 แทมบูรีน (Tambourine)
 มาราคา (Maraca)

ไวบราโฟน

ไซโลโฟน

กลองสะแนร์

บองโก

กิ๋ง

คาบาซา

 ไวบราโฟน (Vibraphone)
ไซโลโฟน (Xylophone)
กลองเล็ก ( Snare Drum)
บองโก (Bongo)
 กิ๋ง (Triangle)
คาบาซา (Cabasa

ระฆังราว

เคาเบลล์

กลองชุด

ฉาบ

กรับสเปน

เคลฟ

ระฆังราว (Tubular Bells)
เคาเบลล์ (Cowbell)
กลองชุด (Drum kit)
ฉาบ (cymbal)
 คาสทาเนทหรือกรับสเปน (Castanet)  


เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด

Keyboard Instruments


....เครื่องดนตรีในกลุ่มนี้ มักนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า “ (Keyboard Instruments) ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ

มีลิ้มนิ้วสำหรับกดเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงดนตรี  ลิ่มนิ้วสำหรับกดนั้นนิยมเรียกว่า “ คีย์ ” (key) เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีจำนวนคีย์ไม่เท่ากัน  

โดยปกติสีของคีย์เป็นขาวหรือดำ  คีย์สีดำโผล่ขึ้นมามากกว่าคีย์สีขาว ในปัจจุบันเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดที่เกิดเสียงโดยใช้วงจรอีเล็กทรอนิค ได้รับความนิยมมาก

เพราะสามารถเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ได้หลายชนิด ซึ่งได้พัฒนามาจากออร์แกนไฟฟ้านั่นเอง มีหลายชื่อแต่ละชื่อมีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น

เครื่องสตริง ( string machine) คือเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด ที่เลียนเสียงเครื่องดนตรีในตระกูลไวโอลินทุกชนิด  

อีเล็กโทนคือเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดที่มีจังหวะในตัว สามารถบรรเลงเพลงต่างๆ ได้ด้วยนักดนตรีเพียงคนเดียว

...ในยุคของคอมพิวเตอร์   เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดได้วิวัฒนาการไปมาก    เสียงต่างๆมีมากขึ้น   นอกจากเสียงดนตรีแล้วยังมีเสียงเอฟเฟ็ค  ( effect) ต่างๆ

ให้เลือกใช้มาก     เสียงต่างๆ เหล่านี้เป็นเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นมาด้วยระบบ อีเล็คทรอนิค ดังนั้นเครื่องดนตรีประเภทนี้จึงเรียกว่า “ ซินเธไซเซอร์ ” ( synthesize )


เปียโน

ฮาร์พชิคอร์ด

คลาวิคอร์ด

แอ็คคอร์เดียน

ฮาร์โมเนียม

อีเล็คโทน

ซินเธไซเซอร์

คีย์บอร์ด

เปียโน (piano)
ฮาร์ปซิคอร์ด (Harpsichord)
คลาวิคอร์ด (Clavichord)
แอคคอร์เดียน (Accordion)
ฮาร์โมเนียม (Harmonium)
อีเล็คโทน (Electone)
ซินธิไซเซอร์ (synthesizer)


เลือกเติมเต็มบรรยากาศในช่วงเวลาพิเศษกับวันดีๆของคุณ กับบทเพลงและนักดนตรีที่คัดสรรจาก

" ตัวตนของนักดนตรีเอง " แล้วความทรงจำดีๆจะอยู่กับคุณตลอดไป

สนใจโทรมาปรึกษากับ วงดนตรี ริเวอร์ไลท์มิวสิคเพื่อแสดงดนตรีในงานต่างๆได้ที่

คุณนุช 084- 4230595 / Line ID : nuchz1610

คุณพงษ์พันธ์ pianist 081-2566576 / Line ID : b.bangbon